Historia

RISE KIMAB är Sveriges äldsta industriforskningsinstitut - grundat 1921.

Carl Benedicks (Bilden) och Axel Wahlberg, föreståndare för Materialprovningsanstalten, fick av Jernkontoret i uppgift att söka bidrag från enskilda företag för att uppföra ett metallografiskt institut. På mindre än ett år samlade de in 1.050.000 kr till bildandet av institutet. De största bidragen kom från Uddeholm, Stora Kopparberg, SKF och Sandvikens Jernverk. Pengarna räckte inte utan Riksdagen beslöt på förslag av Kungl. Maj:t "att upplåta de lokaler som disponerades av Tekniska Högskolans Materialprovningsanstalt". Därmed blev Institutet en föregångare till branschforskningsinstituten på 40-talet.

Institutets grundare, prof. Carl Benedicks, blev också den förste föreståndaren.

År 2004 togs det första steget i samgåendet mellan Korrosions- och Metallforskningsinstitutet (KIMAB) och Korrosionsinstitutet. Vid årsskiftet 2005/2006 tog vi det andra steget genom att samla verksamheten i ett bolag som ett led i omstruktureringen av de svenska branschforskningsinstituten till större enheter. Från och med 2008 hette institutet Swerea KIMAB AB och var en del av Swerea-koncernen. Från och med den 1 oktober 2018 har institutet bytt namn till RISE KIMAB och ingår numera i RISE-koncernen.