Attraktiv arbetsmiljö i industri & teknikföretag

God arbetsmiljö ökar inte bara personalens välbefinnande och är ett lagkrav utan minskar även kostnaderna, ökar produktiviteten, kvaliteten och medarbetarnas engagemang.

Brister i arbetsmiljön kan få konsekvenser för den enskilde medarbetaren och för verksamheten. På arbetsplatsen orsakar de ökade kostnader på grund av sjukfrånvaro, rehabilitering, personalomsättning och stillestånd i produktionen, skador på utrustning, sämre kvalitet på resultatet och outnyttjad potential.

God arbetsmiljö är en viktig konkurrensfaktor

En satsning på bra arbetsmiljö påverkar arbetsklimatet positivt vilket leder till ökat engagemang bland medarbetarna. God arbetsmiljö är också en viktig konkurrensfaktor för att locka unga till arbete i teknik- och industriföretag. Swerea har ett helhetsperspektiv på industriell arbetsmiljö och kombinerar gärna förbättringar i en material- eller tillverkningsprocess, med förbättringar i arbetsmiljön.

Det kan handla om att titta på säkerhetsaspekter vid en tillverkningsprocess som gjutning, belastningsergonomi vid montering eller hur arbetet vid en specifik maskin påverkar arbetsinnehåll, ljud och vibrationer. Vi har ett flertal arbetssätt och verktyg och kan genom att följa ett produktionsflöde förbättra enskilda arbetsuppgifter såväl som hela produktionssystemet.

Vi tittar framförallt på

  • Samspelet mellan fysisk, psykosocial och organisatorisk ergonomi
  • Arbetsinnehåll och organisering
  • Engagemang och arbetstillfredställelse
  • Komptensutveckling och kompetensförsörjning
  • Säkerhet
  • Skadliga ämnen och kemikalier
  • Ljud och vibrationer

Hur kan vi hjälpa dig?

Behöver du öka konkurrensförmågan och samtidigt locka nya medarbetare till ett intressant och utvecklande arbete i teknik- och industriföretag? Vi bedriver utvecklingsarbete tillsammans med universitet/högskolor, företag, arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och nätverk med flera för att utveckla framtidens attraktiva arbeten i industrin.

Mer information

Nätverket AFoU - Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv

Kontakt och mer information

Ulrika Harlin

Phone: 
+46 (0)70 780 60 54