Automatisering, robotisering

Automatisering för smart produktion

Med automatisering, eller robotisering, för smart produktion sätts fokus på de avsnitt i produktionen som är viktigast att utveckla och som stödjer kundbehovet idag och imorgon.  Målet är en effektiv produktion uppbyggd av ”smarta produktionsceller” med kompetenta medarbetare.

Utgångspunkten för analysering av produktionsförbättringar är flödet genom produktionen. Vi hjälper dig att identifiera nuvarande och kommande förbättrings- och utvecklingsbehov.

Automatisering i flera steg

Tillsammans med dig gör vi en nulägesanalys av produktionssystemet, med fokus på materialflödet, värdeskapande tid, flaskhalsar, förmåga till flexibilitet, kvalitet och leveransprecision.

Med dessa underlag, kan nästa steg skisseras om verkstadens framtida läge samt vilka flöden, layouter och automatiseringssteg som stödjer vägen dit. I dialog med produktions- och företagsledning samt operatörer, görs prioriteringar, avgränsningar och handlingsplaner.

Analys av produktionsceller

Genom att välja ut ett avgränsat tillverkningsavsnitt och fokusera på enskilda produktionsceller studeras exempelvis flödet genom produktionsavsnittet eller produktionscellen och funktionaliteten hos produktionsavsnittet. Vanliga frågeställningar är:

  • Hur lång är cykeltiden?
  • Hur stor andel av tiden är värdeskapande?
  • Vilka arbetsmoment utförs?
  • Hur utförs arbetsmomenten och vilken kvalitet har de?
  • Hur görs omställningar och hur tas nya produkter i drift?
  • Vilken nivå av automatisering har utrustningen?
  • Hur hanteras information till operatörerna och till utrustningen?

Utifrån nulägesanalysen presenteras förbättringsmöjligheter och scenarier tas fram för att skapa beslutsunderlag för automatisering eller robotisering i nästa steg.

Kontakt och mer information

Magnus Widfeldt

Phone: 
+46 (0)31 706 60 17

Anders Gotte - Swerea SWECAST

Anders Gotte

Phone: 
+46 (0)36-30 12 36
RISE SWECAST

Bengt Wälivaara

Phone: 
+46 (0)13-25 23 51