Leverantörskedjor

Har du genomfört värdeflödesanalyser (VFA) och känner att företaget är redo för något nytt? Genom att i försörjningskedjan fokusera på aktiviteter som ligger mellan de traditionellt "värdeskapande" processerna indikerar fallstudier möjligheter till reduktioner i genomloppstid på ca 50 % och andra stora besparingar, exempelvis i hanteringstid.

Värdeflödesanalys (VFA) avgränsas vanligtvis till inom fabrikens väggar. Därmed riskerar analysen att missa de delar av flödet som kan ha en mycket stor inverkan på parametrar som kapitalbindning och genomloppstid. I denna försörjningskedja finns ofta "dolda" aktiviteter som tredjepartsleverantör, hantering, transport, lagring och administration. Dessa aktiviteter visualiseras i metoden "VFA - försörjningskedjor".

Utgående ifrån VFA definieras tre nya typer av aktiviteter; administration, hantering och transport. Aktiviteterna (tillsammans med lager) kartläggs när bilden av nuläget skapas och angrips när det framtida scenariot ställs upp.

Workshop i försörjningskedjor

Swerea erbjuder en workshop där metoden lärs ut och testas på ett utvalt flöde i företaget, antingen ett internt flöde eller i en leverantörskedja. Omfattningen på workshopen varierar beroende på typ av flöde men är vanligtvis två dagar.

Kontakt och mer information

Birgitta Öjmertz

Phone: 
+46 (0)31 706 61 52