production systems

Produktionssimulering

Svenska industriföretags produktion har generellt sett stor förbättringspotential. Att effektivisera produktionsflöden är en viktig svår utmaning, som försvåras av hög komplexitet och krav på ständiga förändringar. Produktionssimulering och värdeflödesanalys är två bra metoder som tillsammans ökar förståelse av problem och möjligheter.

Värdeflödesanalys (VFA)

Swerea har under många år använt Värdeflödesanalys (VFA) för att tillsammans med företagets personal utvärdera och förbättra flöden. Metoden skapar engagemang, ger överblick och visar problem i flödet från leverantör till kund. Specifika problem kan identifieras och lyftas, t ex i tillverkningsprocesser, konstruktion, kvalitet, eller material.                                                                            

Vid större produktionsflöden krävs produktionssimulering

Vid större utvärderingar av produktionsflöde är produktionssimulering mer lämpligt, t ex för att förstå hur störningar, variationer och förändringar påverkar flaskhalsar, ledtid och kapacitet. För att åstadkomma en bra simuleringsanalys krävs god kunskap om verktyg, arbetssätt, och bra dataunderlag. Under många år har Swerea arbetat med produktions­flödes­simulering, främst frågor kring informationshantering, arbetssätt och relationer till andra metoder.                                                                                               

Swerea ser VFA som ett viktigt insteg till flödessimulering. Dessutom ser vi datainsamlingen som ett viktigt eget steg för lärande och förståelse av produktion. Vi vill också betona att simulering inte bara stödjer analys och beslut, utan även är värdefullt som pedagogiskt verktyg, t ex för att visa dynamiska effekter.

Kontakt och mer information

Per Gullander

Phone: 
+46 (0)31-706 60 41