Vanliga frågor

På den här sidan hittar du samlade frågor och svar om Swereas verksamhet.

Vad är ett forskningsinstitut?

Ett forskningsinstitut arbetar med forskning och utveckling som sin huvudsakliga verksamhet, till skillnad från ett universitet som bedriver både undervisning och forskning. Universiteten arbetar oftast med grundforskning och ett forskningsinstut arbetar främst med tillämpad forskning, men kan till viss del även bedriva grundforskning. 

Vad är skillnaden mellan grundforskning och tillämpad forskning?

Grundforskning utförs ofta utan att någon har satt ett praktiskt mål eller strävar efter en bestämd tillämpning. Forskningen kan dock resultera i oväntade kunskaper som kan ge upphov till praktiska tillämpningar. Grundforskning sker till största delen på universitet och resulterar i nya upptäcker som beskrivs i vetenskapliga artiklar.  För tillämpad forskning är syftet i första hand att resultatet ska kunna användas eller att en viss fråga ska kunna lösas. Den tillämpade forskningen sker ofta tillsammans med finansiärer och aktörer, som privata företag eller myndigheter. Målet är att kunna applicera forskningsresultatet ute i industrin och samhället.

Vilken roll har ett forskningsinstitut i samhället?

Forksningsinstitut är en central del i det svenska innovationssystemet. Varje år genomför division Material och produktion drygt 4000 uppdrag åt företag och offentliga finansiärer. En bärande del i verksamheten är ett nära samarbete med akademi, näringsliv och samhälle. Genom att kommunicera den industri- och samhällsnytta som vi skapat tillsammans med våra uppdragsgivare har vi en viktig roll i samhället.

Vilka är våra kunder?

Swereas kunder är allt ifrån små- och medelstora företag, till stora industrier och offentliga finansiärer. Vi kan både hjälpa till med mindre korta uppdrag till långa forskningsprojekt som sträcker sig över flera år.

Vad är en forskningsfinansiär?

En forskningsfinansiär är med och finansierar forskningsprojekt och forskningsinstitutets verksamhet. En forskningsfinansiär kan både vara offentliga myndigheter och privata företag.​​

Hur arbetar vi som forskningsinstitut internationellt?

Vi arbetar i olika EU-projekt och leder också några av dessa. EU-projekt är utvecklingsprojekt som helt eller delvis finansieras av EU, och är till för att främja utvecklingen inom olika samhällssektorer. Ett exempel kan vara att hjälpa ett företag att etablera sig på den internationella marknaden eller hitta leverantörer utomlands.​

Vad är Horizon 2020?

Horizon 2020 är ett ramprogram inom EU, som också är världens största satsning på forskning och innovation. Programmet har en budget på runt 80 miljarder euro. Swerea deltar i Horisont 2020 genom flera olika projekt, bland annat Stepwise, som handlar om att minska koldioxidutsläppen från järn- och stålindustrin. I ett annat projekt, Musecorr, har forskarna utvecklat känsliga detektorer för att övervaka luftföroreningar i museer och arkiv. Med detektorernas hjälp kan man skydda konst- och kulturföremål innan de skadas av korrosion.