Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Publikation Författare År Typ
Swereas årsberättelse 2014 Download Swerea 2014 Årsberättelser

No abstract available.

Ekolyftet, förstudie Swerea IVF-rapport 13005 Download Anna Karin Jönbrink, Anna Rúna Kristinsdottir, Eva Johansson, Birgitha Nyström, Mats Sundgren och Peter Nayström 2013 Rapporter

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2013/09 Download Swerea 2013 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2013/06 Download Swerea 2013 Finansiell information

No abstract available.

Swerea Lättvikt - Tekniska textilier Download Anders Berger 2013 Rapporter

Textilier framställs av fibrer med olika ursprung. Naturfibrer kommer från naturen och återfinns främst i växt- och djurriket. Syntetfibrer definieras som fibrer tillverkade huvudsakligen från petroleumprodukter. I denna sammanställning återfinns regeneratfiber (Viskos, Lyocell, etc.) och fiber som helt baseras på växtfibrer (PLA) i en egen familj kallad syntetfiber baserad på biologisk råvara.

Swereas årsberättelse 2013 Download Swerea 2013 Årsberättelser

No abstract available.

Tekniska textilier Download Jan Skogsmo 2013 Rapporter

No abstract available.

CSR (Ansvarsfullt företagande) - men hur? En handbok Jan Bäck, Caroline Jarebrant, Hans Lennart Norrblom, Eva Skog Stocks 2012 Böcker

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett starkt växande område. Det kan svenska översättas med Ansvarsfullt företagande. Det är i viss mån en vidareutveckling av Hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar sägas vila på tre ben – ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. I själva verket har det varit starkt fokus på det ekologiska benet. Med Ansvarsfullt företagande förstärks inriktningen på det sociala benet där t ex olika aspekter av betydelse för arbetsmiljön ingår. En internationell standard, ISO 26000 Guidance on Social Responsibility Och förväntas få stort genomslag. Denna skrift vänder sig i första hand till mindre och medelstora företag och ger en inblick i de områden som ingår i CSR.

Folksams färgtest - 4 Download Stefan Hjort 2012 Rapporter

Detta är det fjärde i ordningen av färgtest som genomförts på uppdrag av Folksam. Det första presenterades 2004. Speciellt fokus har lagts på miljövänliga färgsystem. Initiativtagare till projekten har varit Swerea IVF AB och Projekt Grön Kemi. För Folksams del har projekten känts angelägna utifrån ett kund- och konsumentperspektiv.

Livscykelanalys av Z-Bee, ett eldrivet fordon i kompositmaterial Download Sandra Roos, Magdalena Szpieg 2012 Rapporter

No abstract available.

Miljöaspekter - identifiering, bedömning, prioritering Mats Zackrisson 2012 Böcker

Miljöledningsstandarden ISO 14001 ställer krav på certifierade företag att ha rutiner för att kunna identifiera och avgöra vilka miljöaspekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. Detta krav har lett till mycken huvudbry och uppfattas av de flesta företag som svårt att uppfylla. Skriften Miljöaspekter – identifiering, bedömning, prioritering, är tänkt som en vägledning för företag i att hitta fram till arbetssätt vad gäller miljöaspekter som passar för just dem. I skriften beskrivs lämpliga tillvägagångssätt för att fastställa ett företags betydande miljöaspekter. Framställningen följer de tre stegen identifiering (som ger en bruttolista av miljöaspekter), miljömässig bedömning (som resulterar i en lista med de betydande miljöaspekterna) och affärsmässig prioritering (som leder fram till förbättringsmålen). Som exempel används fem beprövade metoder för att fastställa betydande miljöaspekter. Dessa beskrivs i sin helhet sist i skriften. Skriften är resultatet av ett samverkansprojekt vilket involverat fem industriforskningsinstitut, certifieringsorganens samarbetsgrupp inom området miljöledning Swetic AG 3, samt konsulter och myndighets- och företagsrepresentanter inom TK 43, den svenska grupp inom standardiseringen som sysslar med ISO 14001.

Steel and its Heat Treatment - a handbook Torsten Holm, Pelle Olsson, Eva Troell 2012 Böcker

Steel is the most used construction material in the world. By applying different forms of heat treatment to different grades of steel, its properties can be made to vary extensively. Steel and it’s heat treatment – a handbook covers everything from metallography, grades of steel, heat treatment processes and material testing to the equipment used, associated processes, safety and the environment. Examples of heat treatment methods dealt with are case hardening, induction hardening, nitriding processes, tempering and annealing.

 The book is intended for use both as an everyday reference handbook for designers, technicians etc. and as course literature for companies and higher education institutions.

Swereas årsberättelse 2012 Download Swerea 2012 Årsberättelser

No abstract available.

Det värdefulla engagemanget - En guide för Lean och andra strategier för utveckling Richard Berglund, Mats Karling, Clas Mellby 2011 Böcker

Tänk vad ditt företag skulle kunna uppnå om alla agerade på eget initiativ för det gemensamma bästa, om alla var beredda att hugga i när det behövdes, om alla samspelade för att nå resultat, om alla bidrog till att utveckla organisationen och bli allt bättre. Och tänk vad kul det skulle vara att arbeta där! Du vill att dina underställda eller dina kollegor ska engagera sig. Men varför skulle de? Har företaget gjort sig förtjänt av att någon gör mer än vad hon måste? I de allra flesta företag underskattas gravt den omsorg som behövs för att medarbetarna ska finna det mödan värt att engagera sig. Det krävs ett klokt och långsiktigt arbete från ledning och chefer för att bygga en företagskultur av förtroende och samverkan, men om det lyckas finns oanade vinster att hämta. Denna bok vill hjälpa dig att reflektera över hur du och ditt företag påverkar medarbetarnas engagemang.

Ekodesign - praktisk vägledning Anna Karin Jönbrink, Hans Lennart Norrblom, Mats Zackrisson 2011 Böcker

Det blir alltmer uppenbart att vi behöver vara rädda om vår jord. Miljöfrågorna startade med debatten om kvicksilver och DDT och handlade sedan om direkta utsläpp från fabriker. Idag inser vi vikten av att sätta produkten i centrum. Att förbättra produktens egenskaper under hela livscykeln är centralt för ett framgångsrikt miljöarbete.Produktutvecklare är en av de grupper som har störst möjlighet att påverka denna utveckling i en positiv riktning. Många lösningar ger – förutom bättre miljö – dessutom ökat kundvärde till lägre kostnader. Bra miljö genom ekodesign är ett nytt sätt att tänka. Denna bok ger vägledning i hur man kan integrera miljöaspekter i produktutvecklingen. Boken visar också ett antal verktyg, checklistor och exempel på ekodesign i företag. Boken vänder sig i första hand till produktutvecklare och konstruktörer men också till företagsledning, inköpsavdelning, marknadsförare och miljöansvariga. Dessutom lämpar sig boken väl för undervisning inom ekodesign.

Ekodesign skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Download Swerea 2011 Broschyrer

Energi- och miljöfrågor blir allt viktigare för industrin. Kraven på företag att de ska bidra till ett hållbart samhälle ökar från såväl samhället som kunderna. Samhället ställer sina krav i form av ökad lagstiftning och höjda skatter. Kunderna i sin tur efterfrågar produkter som uppfyller vissa hållbarhetskrav, exempelvis vad gäller materialinnehåll, litet bidrag till växthuseffekten och att vissa kemikalier inte ska finnas i produkterna. Samtidigt är det viktigt att ha konkurrenskraftiga företag. Ekodesign är en väg att samtidigt skapa hållbar utveckling och konkurrenskraft. Inom Ekodesign minimeras produkternas miljöbelastning samtidigt som prestandan maximeras.

Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner Göran Camitz 2011 Böcker

Handboken beskriver skyddsmetoder som kan sättas in för att förhindra fortsatta angrepp i en betongkonstruktion där stålarmeringen eller annat ingjutningsgods redan har utsatts för korrosionsskador. Boken tar också upp hur man på projekteringsstadiet med olika åtgärder kan motverka framtida korrosionsskador vid nybyggnation. Handboken beställs via Svensk Byggtjänst. Boken kostar 695 kr exklusive moms och frakt.

Livscykelanalys av sjukvårdskläder Download Sandra Roos 2011 Rapporter

Swerea IVF-rapport 11001

ISBN 978-91-86401-08-5

Swereas årsberättelse 2011 Download Swerea 2011 Årsberättelser

No abstract available.

Det glänser under ytan Download Swerea MEFOS 2010 Broschyrer

Kunskap, erfarenhet och konfidentialitet gör Swerea MEFOS till en attraktiv samarbetspart. Vi presenterar oss som forskare och tekniker. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners får vi extra krafter och uträttar stordåd.

Folksams färgtest - 3 Download Stefan Hjort och Gunilla Bok 2010 Rapporter

Studien omfattar 45 av våra vanligaste utomhusfärger och har genomförts på fyra teststationer i landet. Syftet är att ge konsumenter och andra intressenter information om hur de vanligaste färgerna fungerar i vårt klimat. I studien undersöks flera parametrar och kriteriet för godkänt är att färgsystemet ska klara två års utomhusexponering utan alltför grava anmärkningar. Färgsystemen har klarat utomhusexponeringen under två år på ett mycket varierat mycket sätt.

Miljölagar för verkstadsföretag Mats Zackrisson 2010 Böcker

Reviderad 2010 för sjunde gången! Skriften innehåller en översikt av miljörelaterade lagar för verkstadsföretag. Till skillnad mot föregående upplagor behandlar denna upplaga även relevanta EU-förordningar. Miljöstandarden ISO 14001 ställer krav på företag att efterleva och bevaka miljölagstiftningen på ett systematiskt sätt. Skriften är tänkt som en hjälp för främst mindre och medelstora verkstadsföretag att klara dessa krav. Översikten i skriften var aktuell vid tryckningen i januari 2010. Mindre förändringar i lagarna inträffar relativt ofta. En elektronisk version av översikten uppdateras periodiskt. Man kan abonnera på den aktuella elektroniska versionen av översikten via e-post.

Swereas årsberättelse 2010 Download Swerea 2010 Årsberättelser

No abstract available.

Elektrokemi och Korrosionslära Einar Mattsson och Vladimir Kucera 2009 Böcker

Boken Elektrokemi och korrosionslära är en helt ny reviderad utgåva, den tredje i ordningen. I den nya upplagan har hänsyn tagits till den utveckling som skett på området de senaste två decennierna. Pris 475 kr exklusive moms och frakt. Beställ genom att skicka ett mail till library [at] swerea.se

Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder Download Elisabeth Olsson, Stefan Posner, Sandra Roos, Karin Wilson 2009 Rapporter

No abstract available.

Sidor