Nedan listar vi ett antal exempel på åtgärder för energieffektivisering i industriella processer. Om du behöver mer tips, råd eller stöd är du välkommen att kontakta oss. 

Processvärme - elektricitet

 • Reducera mängd material som ska värmas.
 • Sänk temperaturen.
 • Byt till nya termostater som håller temperaturen på rätt nivå.
 • Minska driftstiden och tomgångstiden.
 • Isolera processanläggningen.
 • Konvertera till annan effektivare och/eller förnybar energikälla.
 • Förbehandla materialet som ska värmas.
 • Nyttja spillvärme från processanläggningen och materialet till annat ändamål.

Elmotorer

 • Behovsanpassa användningen, till exempel genom att anpassa motorns effekt till uppgiften.
 • Undvik tomgångsdrift.
 • Byt till energieffektiv transmission.
 • Använd flerhastighetsreglering eller frekvensstyrning.
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning.
 • Ställ krav på styrning, verkningsgrad, storlek.

Process- och industriventilation

 • Utsug från föroreningskällor bör så långt som möjligt göras med inkapsling av källan till föroreningen eller i förhållande till luftens naturliga rörelser, det vill säga att varm luft stiger uppåt och kall luft sjunker neråt.
 • Placera punktutsug så nära källan som möjligt.
 • Använd ”utsugshuvar” vid punktutsug.
 • Behovsanpassa ventilationen.
 • Filter och cykloner dimensioneras till minsta möjliga tryckfall.
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning.

Processkyla 

 • Reducera behovet, minska värmebelastning från maskiner, solinstrålning, belysning mm.
 • Behövs kyla överallt?
 • Nyttja frikyla om möjligt, del av eller hela året.
 • Minska ångtemperatur.
 • Sänk kondenseringstemperatur (eventuellt enbart vintertid).
 • Rengör förångare och kondensator.
 • Kolvkompressor minst 50 % last, skruvkompressor minst 60 % last. För att få en optimal processkylning får man i stället komplettera anläggningen med en ackumulatortank som gör att man kan utnyttja kompressorerna effektivare. Undvik för låg last på kompressorer, detta kan undvikas genom att installera en ackumulatortank för tryckluften.
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning.

Pumpning

 • Minimera driftstiden manuellt med tidur eller givare.
 • Anpassa pumpens storlek efter behovet.
 • Minimera tryckfallet i rören.
 • Dela upp pumpsystemet på flera pumpar om möjligt och relevant.
 • Frekvensstyr pumpen efter behov.
 • Pumpa långsamt när det är möjligt.
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning.

Vakuumsystem

 • Minska läckage på sugledningar.
 • Byt från enkelstående pumpar till parallellkopplad anläggning.
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning.

Hydrauliksystem

 • Mät och värdera motorns pålastade effekt under drift och vid tomgång.
 • Inför on/off styrning på elmotor om möjligt.
 • Kontrollera och reducera effektuttaget vid standby och avlast.
 • Minska tryckfallet i ledningar.
 • Värdera om tomgångseffekten kan reduceras genom att trycklöst leda olja tillbaka till tanken.
 • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning.

Mekaniska transmissioner (rem-, kedje-, och växeldrift)

 • Undvik, om möjligt, remdrift. Använd direktdrivning mellan motor och belastning.
 • Anpassa remdriftens effektöverföring till belastningen.
 • Använd så stora remskivor som möjligt.
 • Säkerställ riktigt uppspänning av rem.
 • Undvik skevheter.
 • Undvik snäckväxlar med stor utväxling, använd tandhjulsväxel.
 • Använd växel med hög verkningsgrad.
 • Underhåll kedjor och växlar, välj korrekt olja och överfyll ej.
 • Nyttja spillvärme från processanläggningen och materialet till annat ändamål.

Torkning

 • Avvattna produkten så mycket som möjligt före torkning.
 • Dela ned produkten så mycket som möjligt innan torkning (större yta).
 • Håll restfuktigheten i produkten efter torkning så hög som möjligt.
 • Säkerställ minsta möjliga kassationsandel av produkten efter torkning.
 • Installera värmeåtervinning.
 • Använd så hög tilluftstemperatur som möjligt.
 • Reglera fläktar efter behov, använd omblandningsreglering.
 • Följ kontinuerligt upp anläggningens drift och för driftsjournal.

Befuktning

 • Ju lägre rumstemperatur ju lägre energianvändning för befuktning.
 • Sätt kravet för luftens relativa luftfuktighet så lågt som möjligt.
 • Använd vattenbefuktare om rumsluften är varmare än önskat på grund av värmeavgivning från maskiner etc.