Stödprocesser är de processer som inte direkt är produkt- eller produktionsspecifika men som ändå är nödvändiga för produktionen. Utan stödprocesser som ventilation, värme och tryckluft hade vi inte haft någon nytta av våra produktionsprocesser och inte kunnat använda dem fullt ut. Stödprocesserna kan också vara stora energislukare, men ofta ligger inte lika mycket fokus på dessa i energieffektiviseringsarbetet.

Uppvärmning och komfortkyla

Uppvärmning kan ske med ett specifikt uppvärmningssystem eller med olika samverkande delsystem. Uppvämningen är en av de största avnämarna för återanvänd energi från t.ex. ventilations- eller kylsystem. För uppvärmning och komfortkyla finns några olika delar som är viktiga;

  • Uppvärmningsbehov
  • Klimatskalet
  • Uppvärmningssystem
  • Varmvatten
  • Komfortkyla 

Läs mer om uppvärmning och komfortkyla

Industriventilation

Ventilationssystemet har som huvuduppgift att föra bort de partiklar och gaser som tillförs luften i lokalerna. Detta är nödvändigt för att undvika problem med fukt, minska koncentrationen av föroreningar, föra bort överskottsvärme och för att bidra till ett behagligt inneklimat.

Ventilationssystemens dimensionering, utformning och funktioner beror till stor del på vilken verksamhet de ska arbeta i. Det är även viktigt att poängtera att industriventilation är kopplad till en stor del av den industriella energianvändningen, speciellt för svensk tillverkningsindustri där den, tillsammans med energi för uppvärmning och komfortkyla, i många fall kan uppgå till över en tredjedel av företagens totala energianvändning.

Läs mer om industriventilation

Belysning

Energimyndigheten har gjort mätningar i olika typer av verksamheter, som visar att belysningen står för en stor del av energianvändning i en verksamhet Det finns naturligtvis flera undantag från detta, såsom pappersbruk, gjuterier där verksamheten står för den största delen av energianvändningen. Även i en verksamhet, där belysningen är en mindre del av energianvändningen kan det vara värt att gå igenom belysning, finns ofta enkla åtgärder som kan spara energi.

Läs mer om belysning.

Tryckluft

Tryckluft används inom industrin t.ex. för att driva verktyg, för att kyla utrustning och för renblåsning. Tryckluftssystem läcker i det närmaste alltid och det finns energibesparingar att göra i arbetet med att se över sin tryckluftsanläggning.

Läs mer om tryckluft

Övrig utrustning som påverkar en verksamhets energieffektivitet

Fläktar

Fläktar kan vara integrerade i ventilationssystem eller vara mer eller mindre fristående. Från fläktsystemen kan mycket energi sparas genom ett bra och kontinuerligt underhåll samt genom olika typer av begränsning av driftstiden då behovet av fläktarna är låg.

Motorer

Motordrifter är en stor del av industrins energianvändning så här finns det en del att spara, speciellt vid inköp av nya applikationer där elmotorer ingår. För elmotorer finns det tydliga definitioner på nivåer för hur energieffektiv en specifik motor är. Dessa måste alla motortillverkare rätta sig efter vid klassificering av sina motorer. Kraven kan dock se olika ut mellan olika länder och tidpunkter, men det är tydligt att kraven ökar hela tiden och att motorerna utvecklas därefter. 

Pumpar

Pumpar av olika typer är förekommande i många system inom industrin. Energieffektivisering är möjlig främst genom att använda rätt pumpar till rätt media och att pumpsystemen är rätt dimensionerade.

Hydraulik

Hydraulik används där det åtgår stor kraft kombinerat med hög precision. Precis som för pumpar gäller det att dimensionera sitt hydraulsystem efter användningsområdet.

Återvinning av energi

I industrin går det att återvinna mycket energi ur både stödprocesserna och produktionsprocesserna. Men innan man återvinner energi skall man fokusera på att använda så lite energi som möjligt i första läget.