Offentliga finansiärer

Swerea ägs till 42,8 % av staten och offentlig finansiering är en viktig del i att driva forskning och utvecklingen framåt. Offentliga medel ställer även viktiga krav på att den forskning som bedrivs skapar hållbar och konkurrenskraftig industri. En industri som tar hänsyn människa och miljön, likväl som lönsamhet och global konkurrenskraft.  

Vinnova
VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet, med uppgift att främja hållbar tillväxt. Detta genom att förbättra förutsättningarna för innovation och finansiering av behovsmotiverad forskning. VINNOVA ska även främja svenskt deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020 samt är nationell kontaktmyndighet för samarbetsnätverket EUREKA. Swerea deltar i både Horisont 2020 och EUREKA. 

Tillväxtverket
Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet.

Energimyndigheten
Energimyndigheten har i uppdrag av Sveriges regering att fördela stöd till insatser inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering och innovation inom energiområdet. Forskningen ska bidra till att uppfylla energi- och klimatmål, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken och energirelaterade miljöpolitiska mål. Svensk energiforskning ska även bidra till och dra nytta av internationella samarbeten på energiområdet. 

Mistra
Mistra är en stiftelse som aktivt investerar i miljöstrategisk forskning med syfte att främja en hållbar samhällsutveckling. Mistra-finansierad forskning ska bedrivas i samverkan som bygger broar, dels mellan olika vetenskapliga discipliner, dels mellan forskning och olika användare. Forskning bedrivs ofta i program som löper över 8 år, med höga krav på konkreta resultat med direkt miljönytta.

Elforsk och Värmeforsk (nu en del av Energiforsk)
Sedan januari 2015 ingår Elforsk i forskningsbolaget Energiforsk. Energiforsk finansierar forskningsprojekt via utlysningar inom forskningsområdena: Energisystem och marknad; Energianvändning inkl. transporter; Energigaser och flytande drivmedel; Skogsindustriell energi; Bränslebaserad el- och värmeproduktion; Fjärrvärme och fjärrkyla; Elnät, vindkraft, solel; Vattenkraft och kärnkraft.  

Formas
Formas är ett forskningsråd som styrs av Miljö- och energidepartementet, med uppdrag att främja grundforskning och behovsmotiverad forskning. Stöd är riktat mot miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Ansvarsområdet täcker såväl inomdisciplinär forskning, som tvärvetenskapliga angreppssätt, samt hela kedjan - från grundforskning, via tillämpad forskning till utvecklingsprojekt. Utvecklingsverksamhet finansieras i begränsad omfattning.

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär och har som uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. För att få forskningsstöd ska akademi samverka med näringslivet, som i sin tur ska bidra med ett lika stort värde som KK-stiftelsen till aktuell forskning. Finansiering sker oftast på 3-årsbasis och kräver forskning med vetenskaplig höjd som leder till ny kunskap, kompetens, nya produkter, nya applikationer eller processförbättringar. 

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)
SSF är en stiftelse med målet att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsbidragen kan gälla såväl ren grundforskning som tillämpad forskning samt områdena däremellan. De dominerande bidragsformerna är bidrag till strategiska forskningscentra, rambidrag och individuella bidrag.

Regionförbund
Swereas forskning finansieras även av regionala aktörer som länsstyrelser, kommuner, landsting och kommunförbund. Just nu pågår forskningsprojekt som finansieras av bland annat Västra Götalands Regionen, Region Halland och Regionförbundet i Jönköpings län. Kontakta oss för mer information om hur vi jobbar tillsammans med lokala aktörer.