absoption

Absorption och komfort

Bra komfort är en central egenskap för många textila material och produkter. Exempel på produktgrupper som innefattas är möbler, kläder, sjukvårdsprodukter och diverse fritidsartiklar. Vi kan bidra med såväl mätuppdrag som medverkan vid produktutveckling.

Komfortområdet kan indelas i termofysiologisk och mekanisk komfort och vår verksamhet omfattar båda dessa delområden. Termofysiologisk komfort handlar främst om olika produkters fukt- och värmetransportegenskaper medan mekanisk komfort till exempel avser ett textilt materials taktila egenskaper eller en möbels tryckfördelande förmåga.

Metoder för att mäta komfort

Även om komfort är en egenskap som inte direkt låter sig mätas kan vi med hjälp av mätmetoder kvantifiera ett stort antal egenskaper som är starkt relaterade till uppledd komfort. Exempel på sådana egenskaper är: värme- och ånggenomgångsmotstånd (andningsegenskaper), vätskehanterande egenskaper (moisture management), tryckfördelning hos en madrass eller sits eller det mikroklimat som uppstår då en viss produkt täcker svettande hud.

Laboratorium

Vi har även goda möjligheter att specialutforma mätmetoder för kunders specifika behov, eller erbjuda mätningar med hjälp av försökspersoner. Med vår stora erfarenhet av hur olika typer av material och produkter fungerar i olika komfortsammanhang kan vi fungera som rådgivare eller partner vid utveckling eller modifiering av olika produkter för vilka komforten är en viktig egenskap.

Provningsmetoder

Swerea IVF AB är ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO 17025. Ackrediterade metoder är markerade med (A).

 •  (A) ISO 11092:2014 Mätning av värme- och vattenångmotstånd i fortfarighetstillstånd
 • ISO 5085-1:1989, IDT Textil - Bestämning av värmeisolation - Del 1: Låg värmeisolation
 • ISO 15831:2004 Beklädnad - Fysiologisk inverkan - Mätning av värmeisolering hos plagg mm. med hjälp av en termisk docka
 • Swerea IVF metod Mätning av värmeflödesegenskaper i möbler med uppvärmd intryckskropp
 • ISO 11092:2014 Mätning av värme- och vattenångmotstånd i fortfarighetstillstånd
 • Swerea IVF metod Mätning av fukttransportegenskaper (mikroklimat) hos sängar, madrasser, dynor mm med svettande intryckskropp
 • Swerea IVF metod Mätning av mikroklimategenskaper med hjälp av personförsök
 • AATCC 195-2011 Mätning av vätskespridande egenskaper (”Moisture Management”) hos textila material 
 • Swerea IVF metod Mätning av textila materials taktila egenskaper med mätsystemet Kawabata
 • SS 8760013:2013 Bestämning av kontakttryck hos madrasser, sängar och andra liggunderlag
 • Swerea IVF metod Mätning av tryckfördelning hos sittmöbler mm.

Kontakt och mer information

Valter Dejke

Phone: 
+46 (0)31-706 63 52